دستور العمل رسیدگی به شکایت

روند در خواست استفاده از ضمانتنامه لاستیک های معیوب

  • تنها لاستیک هایی شامل استفاده ازشرایط ضمانتنامه می شوند که فرم خسارتی آنها به صورت کامل پرشده باشد.
  • فرم های ضمانتنامه و خلاصه وضعیت آنها پنجم و بیستم هر ماه توسط کارشناس لاستیک معیوب جمع آوری می شود.
  • بعد از دریافت هردو فرم، فروشنده لاستیک فرم های بررسی و تایید شده ضمانت لاستیک معیوب را بین 8 تا 10 روز کاری دریافت خواهد کرد.
  • فرم هایی که به صورت کامل پر نشده باشند تحت پوشش ضمانتنامه قرار نخواهند گرفت.

شرایط تعیین خسارت

1-درهنگام خرید تایر صدور برگ گارانتی و درج مشخصات تایر در برگ گارانتی توسط نماینده فروش و یا شعبه فروش الزامی است.

تبصره: درصورت عدم صدور برگ گارانتی توسط نماینده فروش یا شعبات فروش شرکت مهرگان آراد آرمه از جبران خسارت معذور بوده و نماینده فروش مسئول جبران خسارت احتمالی خواهد بود.

2- در صورتیکه تایر به دلیل مشکل در پروسه تولید دچار عیب گردد و امکان استفاده نداشته باشد مشتری باید به شرح ذیل اقدام نماید.

  • مراجعه به نزدیکترین نماینده فروش شرکت یا مراجعه به شعبه فروش که از آن شعبه تایر را تهیه نموده است.
  • دریافت فرم مربوط به دریافت لاستیک معیوب و ارائه آن پس از پر کردن فرم به نماینده
  • دریافت تایر و کپی کارت ضمانت از مشتری توسط نماینده
  • ارائه یک نسخه از فرم مربوط به دریافت لاستیک معیوب از طرف نماینده فروش یا شعبات فروش و تعیین مدت زمان جبران خسارت و تحویل برگ به مشتری
  • انتقال تایر معیوب و مدارک اخذ شده از مشتری از شعبه فروش به دفتر مرکزی و یا مراکزی که معرفی شده جهت کارشناسی تایر خسارت دیده

3- لاستیک باید توسط کارشناس مورد نظر جهت تعیین خسارت بازدید گردد.

4- فرم مخصوص خسارت توسط کارشناس مورد نظر با تایید سازمان ملی استاندارد تهیه شده و در اختیار مشتری قرار خواهد گرفت.

5- نماینده فروش و یا دفتر مرکزی پس از مشخص شدن وضعیت تایر از نظر تعلق گرفتن خسارت به تایر فرم ویژه محاسبه تعیین خسارت ریالی تایر را صادر می نماید

تبصره: در صورتیکه عیب تایر حاصل از استفاده ناصحیح تایر توسط راننده خودور باشد هیچگونه خدمات جبرانی تعلق نخواهد گرفت و عین تایر معیوب به مشتری مسترد می گردد. در صورت اعتراض مشتری، نظر سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان نظر قطعی تلقی می گردد.

6- پس از محاسبه کارکرد لاستیک چنانچه خریدار تمایل به دریافت لاستیک جایگزین را داشته باشد میزان ریالی کارکرد تایر توسط مشتری پرداخت می گردد و تایر نو به مشتری تحویل می گردد.

7- در صورتی که مشتری تمایل به دریافت لاستیک نو نداشته باشد مابه التفاوت کارکرد لاستیک از قیمت لاستیک بر اساس فاکتور خرید کسر و باقی وجه به حساب مشتری واریز می گردد

8- نماینده فروش و یا شعباتی که اجازه خدمات پس از فروش را دارند فرم های صادره مذکور را به دفتر مرکزی ارسال و تسویه حساب لازم فی مابین را انجام می دهد.

9- لاستیک های خسارتی باید به انبار فدک تحویل داده شوند و یا باهماهنگی شرکت، کارشناس جهت بازدید به محل لاستیک های معیوب فرستاده می شود.