دستورالعمل فرم نظرسنجی

۱- هدف:
هدف از اجرای این نظرسنجی، ارزیابی وضعیت شرکت مهرگان آراد آرمه نسبت به برآورده سازی خواسته های مشتریان، حصول اطمینان از رضایت و تعیین سطح آن در راستای بهبود سطح کیفی ارایه خدمات و ارتقاء میزان رضایتمندی مشتریان می باشد.
۲- کاربرد:
این روش جهت نظرسنجی از کلیه مشتریان عمده و خرد در سرتاسر ایران می باشد.
۳- مسئولیت ها:
مسئولیت اصلی نظارت و اجرای این دستورالعمل برعهده مدیر عامل ویا رئیس هیئت مدیره می باشد.
۴- مفاهیم و اختصارات:
منظور از مشتری، کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی بوده که از شرکت مرگان آراد آرمه (لاستیک سونار) خدمات (مشتمل بر کالا و خدمات پس از فروش ) دریافت می نمایند.
۵- شرح عملیات:
۵-۱- نحوه محاسبه میزان رضایت مشتریان:
بدین منظور از روش نظرسنجی مشتری با استفاده از فرم های مربوطه استفاده می شود.
۵-۲- نحوه توزیع و دریافت فرم های نظر سنجی و پایش رضایت مشتری بین مشتریان :
جهت ارزیابی و پایش رضایت مشتریان از فرم “ نظرسنجی و بررسی رضایت مشتری” استفاده می شود. فرم نظرسنجی و بررسی رضایت مشتری باید در دوره های مشخص سه ماهه به مشتریان برتر از نظر ارزش معاملات، چه خرد و چه کلان تحویل داده شود، به این منظور لازم است در هر دوره سه ماهه مشتریان بر اساس ارزش معاملات رتبه بندی شده و تعداد مشتریانی که باید از آن ها نظرسنجی به عمل آید مشخص شود. بدین منظور کلیه مدیران اجرایی باید در دوره زمانی مذکور، فرم نظرسنجی و بررسی رضایت مشتریان را به مشتریان برتر ارایه نمایند، سپس ایشان موظف است تا ضمن انجام پیگیری های مداوم، فرم های تکمیل شده را از مشتریان دریافت نموده و به نماینده مدیریت تحویل دهد.
تبصره ۱- به منظور استفاده از نظرات و پیشنهادات سایر مشتریان، شرکت مهرگان آراد آرمه، فرم نظر سنجی را در سایت رسمی خود قرار داده که پس از دریافت فرم های تکمیل شده، اقدامات آتی در این زمینه به عمل می آید، در ضمن شرکت مهرگان آراد آرمه به منظور جلب مشارکت مشتریان جوایز و مشوق هایی نیز در نظر گرفته است.
نماینده مدیریت میزان رضایت مشتریان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و نتایج مذکور در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار خواهند گرفت.